Reference

Naše realizované zakázky jako generální dodavatelé stavby

Provedení zpevněných ploch s odvodněním areálu IGRO s.r.o-Tachov provozovna Planá

Stručný popis: V bývalém areálu státních statku s nevyhovujícími komunikacemi a inženýrskými sítěmi došlo ke kompletnímu vybudování nových inženýrských síťí včetně odlučovače dešťových vod od ropných látek a provedení nových ploch asfaltových a betonových ploch včetně zhotovení nového podloží.

Objednatel: Igro s.r.o, Husitská 49, Tachov 347 01

Uživatel: Igro s.r.o, Husitská 49, Tachov 347 01 provoz: Planá-Karlín

Místo a doba plnění: Planá Karlín zahájení: 01/2005 ukončení: 12/2008

Kontakt: Pavel Štěrba :

 

 


 

 

Provedení nové dešťové kanalizace na náměstí  v Chodové  Plané

Stručný popis: Nevyřešený stav odvodnění prostoru náměstí a přilehlých bytových domů od dešťové vody, bylo přistoupeno k vybudování nové dešťové kanalizace z KG SN-6 potrubí včetně revizních šachet a napojení dešťových svodů a uličních vpustí.

Objednatel: Městys Chodová Planá

Uživatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá 348 13

Místo a doba plnění: Chodová Planá, zahájení: 01/09 ukončení: 02/09

Kontakt: Městys Chodová Planá tel: 374 798 467

 


 

 


Výstavba  výrobní haly pro Panasonic Electric Works Czech s.r.o. v Plané

Stručný popis: Na stávající zatravněné ploše bylo naší firmou provedeno sejmutí ornice včetně hrubých terénních úprav pro výstavbu výrobní haly. Byly provedeny podkladní vrstvy pod betonové podlahy vně haly.Dále byla provedeny komplet příjezdové komunikace a odstavné plochy s živičného povrchu a chodníky z betonové dlažby včetně podložích. Po dokončení výstavby haly námi byly provedeny kompletní terénní úpravy a zahradnické práce.

Objednatel: Projektservis, Jabloňová 2049, Tachov 348 01

Uživatel: Panasonic Electric Works Czech s.r.o. , Průmyslová 1, Planá 348 15

Místo a doba plnění: Planá, zahájení: 07/08 ukončení: 04/09

Kontakt: Ing.Milan Šitera, jednatel firmy Projektservis

 

 

 

 


 

 

Rekonstrukce prostoru náměstí v Chodové Plané

Stručný popis: Nevyhovující stav náměstí s asfaltovým povrchem, chátrající kašnou a nevyřešenou dopravní situací bylo podmětem k provedení celkové rekonstrukci tohoto prostoru. Stávající asfaltový povrch včetně nevyhovujícího podloží bylo odstraněno a dobová kašna byla rozebrána a odvezena k celkové rekonstrukci. V celém prostoru bylo provedeno nové již vyhovující štěrkové podloží s povrchem z kamenné dlažby a kamennými obruby. V prostoru bylo provedeno parkoviště a chodníky. Došlo k oddělení komunikace od pochozí části náměstí pomocí změny velikostí kamenné dlažby a zábranami vjezdu. Po dokončení těchto prací byla na stávající místo vrácena zrekonstruovaná kašna včetně nově vytvořeným kamenným středem a nasvícením této dominanty náměstí. Kašna byla po mnoha letech opět oživena tekoucí vodou. Do prostoru již zrekonstruovaného náměstí byl umístěn základový kámen a městský mobiliář.

Objednatel: Městys Chodová Planá

Uživatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá 348 13

Místo a doba plnění: Chodová Planá, zahájení: 02/09 ukončení: 06/09

Kontakt: Městys Chodová Planá tel: 374 798 467

 

 

 


 

 

Výstavba parkoviště u polikliniky v Plané

Stručný popis: Z důvodu již nevyhovující kapacity stávajících parkovacích míst došlo k vybudování nových 44 parkovacích míst za zdravotním střediskem. Po demolici stávajících objektů a odstranění stromů a křovin. Došlo k vybudování opěrných zídek, parkovacích míst, komunikací, chodníků, nové dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a nového oplocení. Po zhotovení nového podloží ze štěrkodrtí a KSC pod komunikace, chodníky a parkovací místa bylo na místě komunikace položen nový asfaltový kryt a na chodníky s parkovacími místy použita betonová dlažba s vegetačními tvarovky vyplněna zeminou.

Objednavatel: Město Planá

Uživatel: Město Planá, nám.Svobody 1, Planá 348 15

Místo a doba plnění: Planá, zahájení 09/2009 ukončení: 12/09

Kontakt: p.Pour – stavební technik tel: 777 623 079

 

 

 


 

 

Oprava místní komunikace Michalovy Hory

Stručný popis: Stávající  zpevněná cesta, která byla již ve značně špatném stavu a nevyhovovala dopravní obslužnosti pro danou část obce. Došlo k opětovné rekonstrukcí podloží doplněním a zhutněním štěrkodrti s uložením štěrbinového žlabu a následnou pokládkou asfaltové živice.

Objednatel: Městys Chodová Planá

Uživatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá 348 13

Místo a doba plnění: Chodová Planá, zahájení: 09/10 ukončení: 10/10

Kontakt: Městys Chodová Planá tel: 374 798 467

 

 

 


 

 

Stavební úpravy úseku Havlíčkovy ulice, Velká Hleďsebe

Stručný popis: Nevyhovující stav komunikace s ohledem na smíšený provoz chodců a motorových vozidel s nedostatkem možností k parkování vozidel, které tvořili překážku na komunikaci. Došlo ke stavebním úpravám kde část původního asfaltového krytu bylo odfrézováno a část odstraněno a odvezeno na druhotné zpracování. Nové parkovací místa byly řešeny novým podložím ze štěrkodrtě a KSC z povrchem z  kamenné dlažby. Pochozí část byla provedena jako vystouplé ostrůvky s povrchem drobných kamenných kostek. Hlavní komunikace byla po úpravě stávajícího podloží opatřena asfaltovým povrchem.

Objednatel: Obecní úřad Velká Hleďsebe

Uživatel: Obecní úřad Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, Velká Hleďsebe 354 17

Místo a doba plnění: Velká Hleďsebe, zahájení: 10/10 ukončení: 12/10

Kontakt: p.Rejcha-stavební technik tel.724 196 182